Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej v internetovém obchodě www.a-garazovavrata.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je AMPEL s.r.o. Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ: 026 06 356 na straně jedné a na straně druhé práva a povinnosti objednatele/spotřebitele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

Smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel resp. kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu/spotřebiteli výrobky nebo poskytuje služby.

Objednatel/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednatel/nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem jejího dalšího prodeje.

Objednávka – je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně dodavatele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Ve sporných bodech však platí vždy smlouva uzavřená v českém jazyce. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Objednatel má možnost objednávku v den objednání, avšak nejpozději do 24hod zrušit bez poplatků. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem.

2. Objednávka

 • přes e-shop s využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu www.a-garazovavrata.cz
 • e-mailová poptávka na e-mail garazovavrata@ampel.cz

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky v e-shopu je nutné vyplnit označená políčka:

 • fakturační jméno, fakturační adresa
 • dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické a e-mailové spojení, nutné pro případné změny, doplnění, úpravu typu zboží
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • případné doplňující údaje, upřesnění

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedeným způsobem a potvrzené dodavatelem jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na objednatele po zaplacení celé kupní ceny v plné výši. Zboží je až do zaplacení majetkem dodavatele.

Průběh objednávky garážových vrat

 • v případě, že se jedná o běžný rozměr garážových vrat, vyberte tyto v nabídce e-shopu. V případě, že se jedná garážová vrata s rozměry na míru je nutné vrata objednat e-mailem podle instrukcí v objednávce garážových vrat a dle technických údajů. k tomu slouží Poptávkový formulář.
 • kontrola údajů se provádí v košíku, kde jsou jednotlivé položky sepsány pod sebou. Na konci je cena vyjádřena s DPH i bez DPH. Zde je možné položky opravit či smazat. Je také možné smazat celý obsah košíku a nepokračovat v nákupu, nebo se k objednávce kdykoliv vrátit a dokončit nebo zrušit. Pro rychlejší vyřízení zakázky je vhodné přiložit fotografii stavebního otvoru nejlépe zevnitř včetně stropu i zvenku a přiložit poznámku s technickými údaji o ostění nadpraží, složení zdi a podobně.
 • při vyplňování osobních údajů o odběrateli je vhodné vyplnit maximum údajů a do poznámky uvést jméno a tel. číslo osoby, která se zúčastní montáže nebo přejímky. V případě, že se objekt nachází v hůře přístupném místě, popište prosím i příjezd k objektu a možnosti parkování.
 • po vyplnění požadovaného zboží a údajů do objednávky, objednávku odešlete. Po odeslání objednávky Vám obratem přijde na zadaný e-mail elektronické potvrzení objednávky. Tento e-mail slouží jednak jako potvrzení, že objednávka vznikla a je zaregistrována a také je soupisem objednaného zboží a jeho ceny. Překontrolujte si veškeré údaje, v případě chybného údaje nás neprodleně kontaktujte na e-mail garazovavrata@ampel.cz. Po uplynutí 24 hod. bude na Váš zadaný e-mail odeslána faktura.
 • objednávku můžete bezplatně stornovat do 24 hodin po odeslání a potvrzení objednávky na e-mail garazovavrata@ampel.cz nebo telefonicky na tel. čísla +420 724 349 601 – 2. U storna vždy uvádějte číslo objednávky. Garážová vrata a to i běžných rozměrů se vyrábí z předem vyrobených komponentů, jež se upravují na míru dle objednávky. V případě, že storno provedete později, bude Vám účtován smluvní storno poplatek 2500,- Kč s DPH. Výroba garážových vrat bude zahájena až po odeslání faktury k objednávce na Váš e-mail.
 • jakmile jsou garážová vrata vyrobena, budeme Vás informovat, a spojíme se s Vámi telefonicky a domluvíme se na dopravě případně montáži. Garážová vrata v obvyklých rozměrech vyrábíme obvykle do 3 pracovních dnů, jiné rozměry do cca 10-ti pracovních dnů.

Převzetí garážových vrat

 • zdarma osobní odběr v naší výrobní a skladové hale na adrese Brno Kaštanová ul. 34, 620 00 Brno, areál MANAG po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle +420 724 349 601 – 2.
 • garážová vrata Vám dovezeme našimi dodávkovými vozidly v rámci pravidelných rozvozů. Cena dopravy je stanovena složitostí dopravy a vzdáleností. Cena je smluvní, přičemž obvyklá cena dopravy je 1200,- Kč. Den před smluveným termínem dopravy Vás budeme telefonicky kontaktovat.
 • doprava smluvním dopravcem. Cena dopravy je stanovena vzdáleností dopravy.
 • převzetí po montáži, kdy po smluvené montáži a následném zaškolení o obsluze vrat bude sepsán Předávací protokol

3. Platební podmínky

Objednávka v našem e-shopu je závazná s tím, že ji lze do 24 hod. bezplatně stornovat. Po uplynutí uvedené lhůty je již objednávka závazná. Platba je v hotovosti po převzetí. V případě garážových vrat s montáží po předání a odzkoušení díla zákazníkem.

Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení a od 7 dne prodlení ve výši 0,05% denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na objednatele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

4. Platební podmínky u ostatního zboží

Mechanické, či elektrické komponenty posíláme i na dobírku poštou. Jedná se o jednotlivé náhradní díly, příslušenství. k ceně zboží je nutné připočítat cenu za doručení zásilky. Ceny jsou určeny doručovatelem pošty, případně ceníkem smluvního dopravce.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Společnost AMPEL s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru www.a-garazovavrata.cz, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Společnost AMPEL s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti apod. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a společnost AMPEL s.r.o. za toto nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu odběratele. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží odběratel se zbožím dodací list a daňový doklad. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, dodavatel se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje objednatele a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již odběratel zboží zaplatil bankovním převodem a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet odběratele v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a odběratel se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude mu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Práva a povinnosti odběratele

 • je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu a fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno a fakturováno.
 • je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má odběratel, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
 • spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle § 1829 OZ. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být doručen prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží, prodávající provede kontrolu stavu zboží a kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 • Možnost odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ se dle ustanovení §1837 písm. d) OZ na garážová vrata nevztahuje, jelikož ta jsou vždy vyráběna nebo upravována na zakázku dle přání odběratele.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 • na zboží po jeho opotřebení spotřebitelem.

Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby

Při převzetí zásilky je doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu e-mailem oznámit dodavateli a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem. Případné odmítnutí poškozené zásilky je nutné neprodleně oznámit dodavateli.

Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat e-mailem prodávajícímu.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí odběratel s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Dopravce je povinen vystavit, podepsat a předat daňový doklad (fakturu), a odběratel ji musí podepsat, jinak mu zboží nebude vydáno.

8. Doprava i s montáží

Odběratel má právo překontrolovat zboží, především jeho základní vlastnosti ještě dříve než dojde k jeho úplnému vyložení a vždy dřív než dojde k montáži. Montážní pracovníci dají po kontrole zboží podepsat objednávku, kterou si odběratel před podpisem zkontroluje. Po podpisu objednávky může dojít k montáži.

V případě, že se zjistí, že zboží neodpovídá objednávce, nebo je poškozené, má odběratel právo montáž odmítnout a toto neprodleně oznámit dodavateli. Taktéž je povinen neprodleně nahlásit vady nápadně a zřejmé. Při zjištění zjevných závad zboží může být reklamace uplatněna pouze písemně do sedmi dnů po obdržení zboží. Pro tuto lhůtu je rozhodné datum odeslání reklamace. k pozdější reklamaci se nepřihlíží.

Dodavatel ručí za dodávku vrat a jejich rozměry pouze, jsou-li zaměřeny dodavatelem.

V případě, že objednávka souhlasí, zboží má objednané vlastnosti, cena odpovídá objednávce a zboží není poškozeno, je objednatel na základě uzavřené objednávky zboží povinen odebrat a zaplatit.

Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

Pokud při nástupu na montáž není zajištěna ze strany objednatele stavební připravenost, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

9. Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti AMPEL s.r.o. se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ:026 06 356 a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník je povinnen bez zbytečného odkladu informovat společnost AMPEL s.r.o. pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list.

Záruční podmínky

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců od doby předání a převzetí zboží. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má odběratel, který je spotřebitelem

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě, že věc při převzetí není ve shodě se smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech

 • při mechanickém poškození předmětu reklamace, při znečištění předmětu reklamace
 • nesprávným používáním předmětu reklamace, nebo používáním v rozporu s jeho účelem a určením
 • nesprávnou, neodbornou montáží, nebo manipulací.
 • pokud byl předmět reklamace poškozen vlivem přírodních živlů, nebo působením třetích stran.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

V případě výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo dodavatele. Reklamaci lze provést doručením zboží poštou nebo osobně na adresu: AMPEL s.r.o. Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, podrobné kontakty jsou umístěny na webových stránkách dodavatele www.ampel.cz.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu, případně i záručního listu a přesný popis závady a projevu závady.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží dodáno zákazníkovi na náklady firmy AMPEL s.r.o.

Dodavatel vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Tato potvrzení je třeba uchovávat po dobu platnosti záruky.

O reklamaci se rozhodne bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Dodavatel vydá písemné potvrzení o tom, kdy odběratel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedené opravě a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Reklamace neosvobozuje odběratele od závazku dodržení platebních podmínek.

Pokud jsou při předání po montáži zjištěny drobné vady, které nebrání užívání díla, je předání díla dokončeno a zhotovitel zajistí odstranění těchto vad neprodleně dle dohody písemně sjednané v předávacím protokolu. Objednatel je povinen uvést zjištěné konkrétní vady písemně v předávacím protokole. I při zjištění vad shora uvedeného charakteru je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu a objednatel je povinen ji zaplatit.

10. Pozáruční servis

Způsob provádění pozáručního servisu a termíny oprav jsou stejné jako u záručního servisu s tím rozdílem, že výměna nebo oprava vadného dílu je zákazníkovi účtována. Při opravě nebo zjišťování možné závady mimo výrobní závod hradí odběratel dopravní náklady, odbornou práci a ztrátový čas podle platného ceníku. Pozáruční servis je možno si sjednat telefonicky či mailem na adrese garazovavrata@ampel.cz.

11. Ostatní ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017 a nahrazují všeobecné podmínky vydané dříve.